یک دلیل عمده برای اینکه کودک صحبت شما را قطع میکند وجود دارد. او میخواهد همین الان به او توجه شود.

مثل اکثر رفتارها، قطع کردن صحبت دیگران عادتی است که کودکان به این دلیل می آموزند که مفید واقع میشود. احتمالاً از این رفتار خوشتان نمیآید ولی آیا خودتان باعث ایجاد آن نبودهاید؟ آیا با اجازه دادن به کودک برای قطع کردن صحبتتان، باعث تشدید آن نشده اید؟
قطع کردن صحبت دیگران عادت ناراحت کننده ای است که میتواند ترک داده شود. دشوارترین بخش برای درمان این رفتار آن است که شما خونسردی خود را طی زمان آموزش حفظ کنید. باید به کودک بیاموزید وقتی با کسی کار دارد چطور باید توجه او را به سوی خود جلب کند. چه زمانی برای صدا کردن او مناسب است و چطور باید صبر کند که زمان مناسب فرا برسد.

 

همیشه به کودک نشان دهید که متوجه شده اید با شما کار دارد

 • نگذارید کودک احساس کند به نیازهای او توجهی ندارید. کودک باید دریابد که شما به او توجه دارید ولی الان کار دارید و نمیتوانید، حرف او گوش را گوش دهید.
 • در صورت امکان وقتی کاری با شما دارد فوراً به او پاسخ بدهید. او را وادار نکنید که بیش از حد لازم منتظر بماند و رفتار درست کودک را برای جلب توجهتان نادیده نگیرد.
 • علامت بدهید: وقتی نمیتوانید فوراً پاسخ بدهید؛ به کودک بفهمانید که او را دیدهاید یا حرفش را شنیدهاید. علامتی تعیین کنید که او را دیده اید؛ برای مثال دستتان را بالا ببرید یا به کودک بگوئید: «۱ دقیقه صبر کن»، ولی حواستان باشد وقتی میگویید ۱ دقیقه، کارتان ۱۰ دقیقه طول نکشد.
 • کودک را به خاطر صبر کردن تشویق کنید.: از او برای آنکه صبر کرده است تا شما حرفتان یا کارتان تمام شود تشکر کنید. از او برای صبر و حوصله اش به منظور جلب توجه شما قدردانی کنید.

 

روش درست قطع کردن صحبت دیگران را به کودک بیاموزید

هیچیک از ما در هنگام تولد نمیدانستیم که اگر با کسی کار داشته باشیم چطور باید توجه او را به خود جلب کنیم پس از کودک انتظار نداشته باشید بی آنکه شما به او یاد دهید بتواند در صورت لزوم به درستی صحبت دیگران را قطع کند.

 • به کودک یاد بدهید، بگوید ببخشید: برای او توضیح دهید وقتی با کسی کار دارد باید ابتدا بگوید ببخشید یا عذر میخواهم بعد منتظر باشد تا مخاطب پاسخ بدهد. به یاد داشته باشید در مواقع ضروری وضعیت فرق دارد و در آن مواقع کودک باید بداند چطور شما را متوجه خود کند.
 • یک نمایش ترتیب دهید: هر گاه فرصتی پیش آمد، سناریوهایی ترتیب دهید که به کودک بیاموزد از کلمات یا عبارات مناسب استفاده کند و توجه شما را به سمت خود جلب کند. شما همچنین میتوانید با نمایشی به او نشان دهید که بچهای بیادب چطور از دیگران سوال میکند و صحبت آنها را قطع میکند. میتوانید وقتی او حرف میزند به صورت نمایشی صحبتش را قطع کنید تا ببیند چقدر این رفتار آزار دهنده است.
 • الگوی خوبی برای کودکانتان باشید: خودتان به نصیحتی که میکنید عمل کنید؛ این رفتار از هر درسی آموزندهتر است.

کودک را به صبر کردن عادت دهید

صبر کردن و منتظر شدن مهارتی اکتسابی است و با آموزش ایجاد میشود. اگر کودک عادت کرده که هر وقت صحبت شما را قطع کرد شما بلافاصله به او توجه کنید باید این عادت را در او تغییر دهید:

 •  از علامتهایی که تعیین کردهاید استفاده کنید تا کودک دریابد او را دیده اید.
 • ابتدا کودک را چند لحظه منتظر بگذارید. (هدف در کنترل گرفتن شرایط است)
 • از ساعت زنگدار استفاده کنید: گاهی آنچنان سرگرم انجام کاری هستید که نمیتوانید آن را رها کنید/ بنابراین کودک مجبور خواهد بود بیش از چند ثانیه یا چند دقیقه منتظر بماند. به ویژه اگر کار او با حرف حل نشود و نیاز به کمک شما داشته باشد. در این حالت از یک ساعت زنگدار استفاده کنید تا کودک بداند چقدر باید منتظر بماند.
 • در مورد طول مدت انتظار، زیاد در حق کودک اجحاف نکنید. کودک را بیش از حد در انتظار نگذارید. ممکن است وقتی در یک جمع مشغول صحبت با دوستان هستید زمان را فراموش کنید ولی برای کودک تحمل در انتظار ماندن زیاد راحت نیست. اگر کودک پس از مدتی دانش نامناسبی از خود نشان دهد دانید که شما مسئول آن رفتار هستید.
 • از پاداش استفاده کنید.