ESC را برای بستن فشار دهید

یک روانکاو

ما کی هستیم؟ یه تیم از روانشناسها که یکم با ترجمه و ساخت سایت آشنا بودیم . ترکیب این چند عامل باعث شد دلمون بخواد سایت خودمون رو داشته باشیم و کارهای خودمون رو توش بنویسیم.